Έρευνα Σπουδαστήρια Τεχνικής των Μεταφορών και Κυκλοφορίας
Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας
               
               Το Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ιδρύθηκε το 1991, ΦΕΚ Τεύχος Β!, αρ.444 / 24-6-1991) λειτουργεί με βασικό σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα των Μεταφορών και της Κυκλοφορίας.
               
               Οι κυριότερες δραστηριότητες του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνουν:
               
               1. Διδασκαλία και επίβλεψη φοιτητικών εργασιών στα μαθήματα:
               
               ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 
               
               - Τεχνική της Κυκλοφορίας
               - Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι
               - Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ
               - Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές
               - Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
               - Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών
               - Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές
               

               ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
               
               - Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Στόλου
               - Προχωρημένα Συστήματα σε Ευφυείς Πόλεις
               - Ειδικά Θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων - Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμεσικών Μεταφορών
               - Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σε Συγκοινωνιακούς Κομβους
               
               
               2. Ερευνητικές εργασίες στα πεδία που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών με βάση την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων της δυναμικής των συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας, δυναμικών αλγορίθμων πρόβλεψης – ανίχνευσης – ελέγχου, μοντέλων προσομοίωσης και αξιολόγησης, καθώς και χρήση ευφυών συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού. Οι εργασίες κατατάσσονται σε τομείς, αναλόγως με το ερευνητικό πεδίο. Τους τομείς αυτούς διέπουν τέσσερις ερευνητικοί πυλώνες, δηλαδή:
               
               α. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – ΕΣΜ (Intelligent Transport Systems – ITS)
               
               Τα συστήματα ΕΣΜ στοχεύουν στην δραστική βελτίωση της πληροφόρησης, μετακίνησης και ασφάλειας. Συγκεκριμένα:
               i.  Μοντέλα διαχείρισης συμβάντος (Incident Management) που καλύπτουν όλες τις φάσεις διαχείρισης συμβάντος, δηλαδή, Ανίχνευση, Επιβεβαίωση και Απόκριση Συμβάντος σε πραγματικό χρόνο με την υποστήριξη αλγορίθμων μηχανικής και υπολογιστικής όρασης (machine vision / computer vision) σε περιβάλλον συστημάτων ΕΣΜ.
               ii. Μακροσκοπική εκτίμηση, πρόβλεψη και έλεγχος κυκλοφορίας και οδικού συμβάντος. Αναπτύσσονται δυναμικοί αλγόριθμοι σε περιβάλλον μη-γραμμικής δυναμικής της κυκλοφορίας με έμφαση στην εκτίμηση των προδρόμων συμβάντος καθώς και παρ’ ολίγον συμβάντος υπό καθεστώς κυκλοφοριακού πλήγματος (shock wave) και ανάπτυξης συστάδος (cluster).
               iii. Μικροσκοπική πρόβλεψη, ανίχνευση και έλεγχος κυκλοφορίας και οδικού συμβάντος. Αναπτύσσονται μοντέλα εκτίμησης επικινδυνότητας με βάση την μικροσκοπική συμπεριφορά του οχήματος καθώς και μοντέλα εκτίμησης κινήσεων αντίδρασης οδηγού για την βελτιστοποίηση ταξιδιού και αποφυγή συμβάντος.
               
               β. Συστήματα Συνδυασμένων Μεταφορών – ΣΣΜ (Multimodal Transport Systems – MTS)
               
               i. Μακροσκοπική εκτίμηση επικινδυνότητας και ανίχνευση – πρόβλεψη συμβάντος για βέλτιστη  ασφάλεια και προστασία σε διατροπικούς και διαμετακομιστικούς κόμβους, περιλαμβανόμένων λιμένων και αερολιμένων.
               ii. Μικροσκοπική εκτίμηση θέσης οχήματος με χρήση αλγορίθμων μηχανικής όρασης σε διατροπικούς και διαμετακομιστικούς κόμβους, περιλαμβανομένων λιμένων και αερολιμένων.
               
               γ. Συστήματα Μεταφορών Αειφόρου Ανάπτυξης – ΣΜΑ (Sustainable Transport Systems – STS)
               
               i. Εκτίμηση και πρόβλεψη πολυτροπικής συμπεριφοράς με την υποστήριξη συστημάτων τηλεματικής για την μετατροπή κλασσικών τρόπων μετακίνησης σε αειφόρους, που λειτουργούν σε διάδραση με διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα και εγγυώνται αντίδραση σε πραγματικό χρόνο (π.χ. δυναμική συνοδήγηση (dynamic carpooling) σε συνδυασμό με οδήγηση χωρίς-οδηγό).
               ii. Δυναμικά μοντέλα επιπτώσεων με χρήση διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης (vector 
               autoregression), αναγνώρισης προτύπου (pattern recognition), νευρωνικών δικτύων (neural networks), γενετικών αλγορίθμων (genetic algorithms).
               
               δ. Κυβερνητικά Συστήματα Υποδομής Μεταφορών – ΚΣΥ (Cybernetics Transport Infrastructure Systems – CTIS)
               
               Γίνεται ανάπτυξη αλγορίθμων για την ολοκληρωμένη αυτο-οργάνωση συστημάτων υποδομής μεταφορών με χρήση της Κυβερνητικής αλλά και αυτόματων ηλεκτρονικών συστημάτων ζήτησης προσφοράς με στόχο την δραστική υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα των Μεταφορών.
               Η ανάπτυξη των ανωτέρω ερευνητικών εργασιών υποστηρίζεται από μοντελοποίηση διατροπικών και διαμετακομιστικών κόμβων (π.χ. λιμένας Πατρών, αερολιμένας Αράξου), καθώς και μεγάλων και πολύ-μεγάλων οδικών δικτύων και βασίζεται στην ανάλυση πραγματικών δεδομένων από αστικά και μητροπολιτικά δίκτυα, π.χ. Μιννεάπολις ΗΠΑ, Βαρκελώνη, Οσλο, Αθήνα.
               Για την ανάλυση αυτή γίνεται συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλου αριθμού δεδομένων πραγματικού χρόνου με χρήση ειδικών μεθόδων επεξεργασίας (supercomputing).
               
               
               3. Μελέτες Εφαρμογής. 
               

               Κυκλοφοριακές μελέτες πόλεων και εν γένει αστικών περιοχών. Μελέτες Πεζοδρόμησης. Ποδηλατόδρομοι. Μελέτες συστημάτων σταθερής τροχιάς. Μελέτες Σήμανσης. Μελέτες στάθμευσης. Μελέτες φωτεινής Σηματοδότησης. Ευφυή Συστήματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών. Οδική ασφάλεια. Ανάλυση ατυχημάτων, μελέτες συμπεριφοράς οδηγού, μελέτες «πριν» και «μετά». Ανάλυση λειτουργίας και μελέτες σκοπιμότητας συγκοινωνιακών δικτύων και τερματικών εγκαταστάσεων. Αστικές Συγκοινωνίες. Μη συμβατικά μέσα μεταφοράς. Συστήματα επικοινωνίας πληροφόρησης των επιβατών και διαφήμισης. Πολεοδομικές-χωροταξικές μελέτες σε συνδυασμό με κυκλοφορία. Περιβαλλοντικές επιδράσεις της κυκλοφορίας και των μεταφορών. Μελέτες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
               
               
               4. Οργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων και Συνεδρίων σε θέματα μεταφορών και κυκλοφορίας.
               
               Το Σπουδαστήριο έχει οργανώσει μεγάλο αριθμό Διεθνών και Ελληνικὠν Συνεδρίων, τα σημαντικώτερα των οποίων είναι:
               
               •    Δεκέμβριος 2001: Διεθνές Συνέδριο Αερομεταφορών και Αεροδρομίων «Εξελίξεις στον 21 αιώνα», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2001/)
               •    Μάιος 2003: Διεθνές Συνέδριο: “Modern Tram and L.R.T. Systems”, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2003/)
               •    Μάιος 2004: 1o Διεθνές Συνέδριο “Traffic Signals-Recent Developments. Transport Telematics”, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2004/)
               •    Οκτώβριος 2005: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2005/)
               •    Ιούνιος 2007: Διεθνές Συνέδριο «ROADS OF THE FUTURE», Συνεδριακό Κέντρο, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αθήνα. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2007/)
               •    Mάιος 2008: Διεθνές Συνέδριο «TRANSPORT SECURITY», Συνεδριακό Κέντρο, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αθήνα. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2008/)
               •    Οκτώβριος 2011: Διεθνές Συνέδριο «ΙTS 2011: Innovation and Society», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/2011/index.html)
               •    Απρίλιος 2012: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διεθνές Συνέδριο «ΙTS 2012», Συνεδριακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
               •    Απρίλιος 2013: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διεθνές Συνέδριο «ΙTS 2013», Συνεδριακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
               •    Νοέμβριος 2014: Διεθνές Συνέδριο «ITS and Small Cities 2014», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (www.spoudmet.civil.upatras.gr)
               •    Μάρτιος 2015: MED/EU Synergies Conference: “Energy Performance Indicators and Methods for a Sustainable Framework of Buildings Refurbishment”, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Πειραιάς.
               Συνδιοργάνωση: MED projects «GRASP» (Επικεφαλής εταίρος - Πανεπιστήμιο Πατρών) και «REPUBLIC-MED».
               •    Μάιος 2015: “Green Procurement And Smart Cities Support in the Energy Sector”, Patra Palace Hotel, Πάτρα
               •    Ιούνιος 2015: MED - European Union Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW2015) Conference: "Innovation for Renewable Energy Efficiency Solutions in Mediterranean Regions and Cities - An overview of achieved results", Delegation of the Catalonia Government to the European Union Espai Catalunya Europa, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
               Συνδιοργάνωση: MED projects: «GRASP» (Επικεφαλής εταίρος - Πανεπιστήμιο Πατρών) και «EMILIE». 
               •    Δεκέμβριος 2017: Διεθνές Συνέδριο «Smart Cities and Mobility as a Service», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών. (http://conference2017.upatras.gr/)
               
               
               - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ
               
               Ο εξοπλισμός του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνει:
               - Συσκευές μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου τύπου ΑDR 1000
               - Συσκευές μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου τύπου MARKSMAN 400 
               - Μηχάνημα μέτρησης στρεφουσών κινήσεων τύπου TETRA-PRO
               - Συστήματα Μηχανικής Όρασης
               - Σύστημα Αυτόματης Ανάγνωσης Πινακίδων Κυκλοφορίας
               - Συσκευή Radar για μέτρηση κυκλοφοριακών δεδομένων
               - Συσκευές GPS
               
               Yπάρχουν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό εφαρμογής για θέματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών (ρύθμιση και συντονισμός φωτεινών σηματοδοτών, υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας, κυκλοφοριακός καταμερισμός, διαδικασία σχεδιασμού των μεταφορών).
               
               Στο λογισμικό αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων 
               - το λογισμικό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) AUTOSCOPE, 
               - τα λογισμικά μακροσκοπικής και μικροσκοπικής ανάλυσης SATURN και AIMSUN.
               
               Υπάρχει ακόμη πλούσια βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί στα αντικείμενα του Σπουδαστηρίου.
               
               
               - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
               
               Στο Σπουδαστήριο έχει ανατεθεί ένας σημαντικό αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων. 
               Αναφέρονται ενδεικτικά:
               •    «Έρευνα Σχεδίου Προδιαγραφών Σήμανσης Έργων σε Αστικές Περιοχές» (1998-1999), ΥΠΕΧΩΔΕ. 
               
               •     «Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης MASTERPLAN Αεροδρομίου Κέρκυρας Ι. Καποδίστριας» (1998-2000), Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
               
               •    «Μελέτη Σκοπιμότητας Κατασκευής Τραμ για την Πόλη της Πάτρας (1998-2002), ΥΠΕΧΩΔΕ και Δήμος Πατρέων. 
               
               •    «Διερεύνηση της Διαχείρισης της Στάθμευσης στην Πόλη του Αργοστολίου» (2003-2004), Δήμος Αργοστολίου. 
               
               •    «Αποτίμηση τρέχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης / Διεξαγωγή κυκλοφοριακών μετρήσεων στην Πάτρα/ Δημόσια Μέσα Μεταφοράς στην πόλη της Πάτρας/ Τελικές προτάσεις κυκλοφοριακών επεμβάσεων στην πόλη της Πάτρας» (Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλης Πάτρας), Π.Δ.Ε. ( 2005-2006). 
               Η εφαρμογή των προτάσεων/ ρυθμίσεων του προγρόμματος αυτού άλλαξε δραστικά την εικόνα της πόλης στην παραλιακή ζώνη (Όθωνος Αμαλίας, Αγίου Ανδρέου, κλπ).
               
               •    «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Αμαρουσίου» (2008), Δήμος Αμαρουσίου. 
               
               •    «Κυκλοφοριακή διερεύνηση πόλης Λευκάδας» (2010), Δήμος Λευκάδας.
               
               •    «Κυκλοφοριακός σχεδιασμός-Δήμος Ζακυνθίων». (2011), Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
               
               •    Υπεργολαβία Έργου «Dynamic Carpooling» (2011 - 2012), Eurostars Programme.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα www.dynamo-project.eu
               
               •    «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σπάρτης» (2012), Δήμος Σπάρτης. 
               
               •    GRASP: “GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector” (2012 - 2015), Interreg-MED Programme.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.grasp-med.eu/
               
               •    GUIDEPORT: “Integrated Accessibility and Routing Guidance Platform for Safe Multimodal Transport In Sustainable Smart Ports and Regions”. (2013 - 2015), European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 – 2013.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα https://e-guideport.eu/
               
               •    GIFT 2.0: “Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” (2013 - 2015), European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 – 2013.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.giftsmartways.com/index.php/en/
               
               •    Υπεργολαβία Έργου «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφάλειας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές» (2014 - 2015), Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007 – 2013.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα https://sites.google.com/site/itsprodromos/
               
               •    PHAROS: “Integrated Eco-routing and Fleet Management System” (2014 - 2016), EU-Egypt Innovation Fund (EEIF) through the Research, Development and Innovation Program (RDI) of the Ministry of Scientific Research of Egypt.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα http://pharos.cedare.org/
               
               •    CROCODILE 2 (2015 - ), Connecting Europe Facility (CEF) TRANSPORT.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/multi-country/2014-eu-tm-0563-w
               
               •    BLUEMED: “Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean” (2016 - ), Interreg-MED Programme.
               
               •    GRASPINNO: “Transnational model, strategies and decision support  for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e-  procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings” (2016 - ), Interreg-MED Programme.
               Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.graspinno.eu/
               
              - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
              
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             
               
             
         
             
                                   BLUEMED - Σχεδιασμός / Έλεγχος / Συντονισμός Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης & Γνώσης για τη στήριξη της βιώσιμης και υπεύθυνης τουριστικής ανάπτυξης και την προώθηση της Μπλε Ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου              
                 

Το BLUEMED στοχεύει στην ενίσχυση των βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες και παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, προωθώντας έτσι τον βιώσιμο και υπεύθυνο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μέσα από το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης & Γνώσης. Σύμφωνα με την οδηγία UNESCO 2001, η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου και η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα αυτό αποτελούν επιβεβλημένη προτεραιότητα και σε αυτό στοχεύουν και οι ενέργειες του BLUEMEDTo BLUEMED εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%).

                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                        
      

GRASPINNO: “Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e- procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings” (2016 - 2019), Interreg-MED Programme.

 
                             

ΤΟ ΕΡΓΟ

                              

 

                              

Το έργο GRASPINNO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για modular έργα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1. Το έργο, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, στοχεύει στην αύξηση των διακρατικών δραστηριοτήτων των συστάδων καινοτομίας και των δικτύων βασικών τομέων της περιοχής της Μεσογείου στα πλαίσια της Κοινότητας της Πράσινης Ανάπτυξης.  

                              

Η κοινοπραξία του GRASPINNO αποτελείται από 12 εταίρους από 7 Μεσογειακές Χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρος, Ισπανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Γαλλία). Το έργο στοχεύει στην παροχή καινοτόμων προτάσεων για «πράσινες» συμβάσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας/αποτελεσματική ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων και επικεντρώνεται σε έξυπνες πόλεις και κοινότητες. Κύριοι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων από τις Δημόσιες Αρχές, κινούμενη στην κατεύθυνση της σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από τα κτίρια και η ενθάρρυνση των ΜμΕ να εισέλθουν στην αγορά της πράσινης ενέργειας.

                                

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

                                

 Το έργο θα: 

                                

         Οδηγήσει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΔ), ενοποιώντας και τυποποιώντας ήδη υπάρχοντα εργαλεία.

                              

         Δοκιμάσει αυτήν την πλατφόρμα μέσα από 10 πιλοτικές δράσεις που θα αναπτυχθούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Οι πιλοτικές δράσεις θα βοηθήσουν τους Δημόσιους Φορείς να καθορίσουν τις καλύτερες ενεργειακές λύσεις για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, να σχεδιάσουν «πράσινες» προσκλήσεις ενδιαφέροντος για προσφορές μέσα από την πλατφόρμα και να δημοσιεύσουν και να αναθέσουν διαγωνισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας.

                              

         Μεταφέρει τα αποτελέσματα του έργου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο GRASPINNO και στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση.

                              

         Δημιουργήσει έναν «οδικό χάρτη» (roadmap) για μια μεγάλης κλίμακας προωθητικών ενεργειών για την αξιοποίηση της πλατφόρμας του έργου.

                              

         Οργανώσει ένα «Ζωντανό Εργαστήριο» (Living Lab) για τη μεταφορά πληροφορίας σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα σε Δήμους, για τον προσδιορισμό Βιώσιμων Σχεδίων Δράσης στον τομέα της Ενέργειας (SEAPs).

                              

 

                              

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

                              


              
Οι ευκαιρίες που προφέρονται από το έργο είναι οι εξής:

                                

         Δημιουργία ενός οικοσυστήματος από ΜμΕ, εξειδικευμένο στην παροχή στοιχείων και συστημάτων για την κτιριακή ανακαίνιση, ικανό να συμμετέχει σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος για προσφορές που θα δημοσιευθούν από εθνικούς και διεθνείς Δημόσιους Φορείς.

                              

         Βελτίωση της ικανότητας των Δημοσίων Αρχών να εκδώσουν πολιτικές Πράσινων Συμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνογνωσία και εμπειρία τους στην ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή και εθνική νομοθεσία.

                              

         Αποτίμηση των διεθνών καλών πρακτικών, που προέρχονται από τους εταίρους του έργου GRASPINNO, στο πλαίσιο της ενεργειακής ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων στη περιοχή της Μεσογείου. 

                              

 

                Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στις ιστοσελίδες http://www.graspinno.eu/ και https://graspinno.interreg-med.eu/
              
              
              

              
               - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
               
               Από τo 2011 το Σπουδαστήριο καθιέρωσε Προπτυχιακό Αριστείο που απονέμεται σε έως 2 φοιτητές με βάση τον μέσο όρο επίδοσης στα μαθήματα των Μεταφορών και Κυκλοφορίας. Το Αριστείο περιλαμβάνει αντίστοιχο πιστοποιητικό, που μπορεί να χρησιμοποιείται στις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές.
               
               
               - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ITS ΣΤO ΓΝΩΣΤΙΚO ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΣΜ)
               
               Από το 2010 καθιερώθηκε το Πτυχίο ITS που απονέμεται σε όσους παρακολουθούν την σειρά μαθημάτων στο αντικείμενο των ΕΣΜ, και το οποίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές άλλων ειδικοτήτων καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις στον ραγδαίως αναπτυσσόμενο αυτόν τομέα του διεθνούς επαγγελματικού χώρου.
               Διευθυντής του Προγράμματος ITS είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης.
               
               
               - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
               
               Το Σπουδαστήριο είναι μέλος του Οργανισμού ITS HELLAS που αντιπροσωπεύει τον διεθνή οργανισμό συστημάτων ΕΣΜ στην Ελλάδα.
               
               
               - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ
               
               Το προσωπικό αποτελείται από:
               
               • 2 μέλη ΔΕΠ:
               Καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης (τηλ. 2610-996593, fax: 2610-996565 email: yjste@upatras.gr)
               
               Καθηγητής Ευάγγελος Ματσούκης (τηλ. 2610-997647, fax: 2610-996565 email: mats@upatras.gr και Emats.glyfada@tee.gr)
               
               • 1 βοηθό καθηγητή, 6 υποψήφιους Διδάκτορες, 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 2 ερευνητές.
               Οι υποψήφιοι Διδάκτορες είναι οι Χρήστος Γιολδάσης, Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Μαρίνα Πεππέ, Δήμητρα Χονδρογιάννη, Μαρίνα Κούτα και Κωνσταντίνα Μαρούση.
               
               Διευθυντής και Οικονομικά Υπεύθυνος για το Σπουδαστήριο είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης
               


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr