Φοιτητές Προπτυχιακοί Προδιαγραφές Εκπαιδευτικής Εκδρομής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε' ΕΤΟΥΣ


Βασική προϋπόθεση θεωρείται ο χαρακτηρισμός της εκδρομής ως εκπαιδευτικής, ώστε να τυγχάνει της οικονομικής στήριξης από το Πανεπιστήμιο ή/και εν μέρει από το Τμήμα. Προς τούτο το Τμήμα θεωρεί απαραίτητο να πληρούνται τα εξής:
1.    Υποβολή της πρότασης για εκπαιδευτική εκδρομή στο Τμήμα το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η πρόταση υποβάλλεται από ολιγομελή επιτροπή φοιτητών μετά από συνεργασία και έγκριση από την Τριμελή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος. Στην πρόταση θα αναφέρεται ο τόπος προορισμού, οι ημερομηνίες επίσκεψης των σημείων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, οι υπεύθυνοι υποδοχής και ξενάγησης με τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι συνεννοήσεις, τα σημεία διανυκτέρευσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών, οι συνοδοί καθηγητές και το συνολικό ποσό της προβλεπομένης δαπάνης.
2.    Διάρκεια εκδρομής έως δέκα ημέρες με τη μισή διάρκεια τουλάχιστον να περιλαμβάνει ημέρες αργιών ή και διακοπών.
3.    Συμμετοχή ικανού αριθμού (κατ’ ελάχιστον περίπου 50) φοιτητών Ε' έτους. Επιπροσθέτως αυτών, στην εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές Δ έτους ή επί διπλώματι χωρίς όμως οικονομική υποστήριξη από το Τμήμα (βλ. παρ. 5).
4.    Αριθμός συνοδών καθηγητών σύμφωνα με το υπ αρ. 160/4559/11-03-2015 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών.
5.    Οριστική έγκριση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδρομής από τη Συνέλευση του Τμήματος και αρχική έγκριση της εν μέρει οικονομικής υποστήριξης συμμετοχής των φοιτητών Ε' έτους: 100 ευρώ ανά φοιτητή έως το μέγιστο ποσό των 10.000 Ευρώ. Η ενεργοποίηση της εν μέρει οικονομικής υποστήριξης συμμετοχής των φοιτητών Ε' έτους από το Τμήμα θα γίνεται μόνο εάν μετά το πέρας της εκδρομής πιστοποιηθεί η συμμετοχή του ελάχιστου αριθμού φοιτητών που αναφέρεται στην παρ. 3.


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr