Μη-Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών
Διδάσκων: Σφακιανάκης Μανόλης
Κωδικός Μαθήματος: 6109
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1573/
Ύλη μαθήματος:

Μέθοδοι επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων (Newton-Raphson, τέμνουσας δυσκαμψίας, βηματικού φορτίου, ελέγχου μετατοπίσεων). Γεωμετρική μη γραμμικότητα. Γεωμετρική μη γραμμικότητα στοιχείων δικτυώματος, δοκού και πλαισίων O/Σ για μέτριες και μεγάλες μετατοπίσεις (P-δ).  Μη γραμμικότητα υλικού.  Ανάλυση διατομών Ο/Σ, διαγράμματα αλληλεπίδρασης αξονικής δύναμης-καμπτικής ροπής, καμπτικής ροπής-καμπυλότητας υπό σταθερό αξονικό φορτίο. Απόκριση μη γραμμικών στοιχείων τύπου δοκού με βάση τις μετατοπίσεις. Μη γραμμική συμπεριφορά Ο/Σ υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Μη γραμμική ανάλυση διατομών και μελών Ο/Σ υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Προσομοιώματα πλαστικών αρθρώσεων για δοκούς και πλαισιακούς φορείς. Εφαρμογές στην ανελαστική στατική (pushover) και δυναμική ανάλυση κατασκευών υπό σεισμικά φορτία. Χρήση προγραμμάτων SAP 2000, ETABS Nonlinear και MINOS.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr