Διακινδύνευση και Αξιοπιστία Υποδομών
Διδάσκων: Λαγγούσης Ανδρέας, Οικονόμου Πολυχρόνης
Κωδικός Μαθήματος: R16101
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Aνασκόπηση βασικών εννοιών πιθανοτήτων και στατιστικής. Μέθοδοι ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας και της διακινδύνευσης στην επιστήμη του μηχανικού.
  • Διάδοση της αβεβαιότητας και της διακινδύνευσης. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών, συναρτήσεις διανυσμάτων τυχαίων μεταβλητών, ανάλυση δεσμευμένης διακινδύνευσης. Εισαγωγή στην ανάλυση διακινδύνευσης συστημάτων, προσδιορισμός του συντελεστή ασφαλείας/διακινδύνευσης συστήματος βάσει ροπών δευτέρας τάξεως.
  • Μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων κατανομών: μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος ροπών, μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας.
  • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμικά μοντέλα, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα.
  • Ανάλυση αξιοπιστίας: Αποκομμένες (censored) και περικεκομμένες (truncated) παρατηρήσεις, συνάρτηση αξιοπιστίας, συνάρτηση διακινδύνευσης, μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής, μοντέλα αναλογικής διακινδύνευσης (Cox Models).
  • Στατιστικός έλεγχος διεργασιών και διαγράμματα ελέγχου.
  • Εφαρμογή των αναπτυχθέντων μοντέλων και μεθόδων σε προβλήματα μηχανικού.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr