Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Πειραματικές Μέθοδοι Κατασκευών
Διδάσκων: Μπούσιας Ευστάθιος
Κωδικός Μαθήματος: A16013
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1526/
Ύλη μαθήματος:

  • Βασικές γνώσεις σχεδιασμού προγράμματος πειραματικών δοκιμών
  • Διαστατική ανάλυση: απαιτήσεις ομοιότητας, ακριβή και παραμορφωμένα προσομοιώματα, δοκιμές υπό κλίμακα
  • Μέθοδοι δοκιμών: στατικές, δυναμικές, υβριδικές, τεχνητές διεγέρσεις
  • Βασικά στοιχεία σχεδιασμού πειραματικών διατάξεων, προγραμματισμός, προετοιμασία
  • Συστήματα δοκιμών: συστήματα επιβολής φορτίσεων (έμβολα, σερβοβαλβίδες, αντλίες), σερβοϋδραυλικά συστήματα, συστήματα ελέγχου (θεωρία ελέγχου)
  • Αισθητήρες: αρχές λειτουργίας, χαρακτηριστικά αισθητήρων, επιλογή αισθητήρων, μετατροπείς
  • Συλλογή/καταγραφή δεδομένων (λογισμικό & υλικό), ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων
  • Ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών, Δοκιμές υγείας κατασκευών
  • Εργαστηριακές ασκήσεις, Εργαστηριακό θέμα


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr