Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Απόκριση Κατασκευών
Διδάσκων: Παπαγεωργίου Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: A26110
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Το μάθημα εξυπηρετεί την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη διερεύνηση του προβλήματος της σεισμικής απόκρισης κατασκευών μαζί με σχετική περιγραφή του κυματικού πεδίου που προκαλεί την διέγερση των κατασκευών.
Από την πλευρά της Τεχνικής Σεισμολογίας, οι σπουδαστές εισάγονται στις βασικές έννοιες της μηχανικής της σεισμικής πηγής και διδάσκονται τα στοιχεία θεωρίας της διάδοσης ελαστικών κυμάτων (ελαστοδυναμική). Ιδιαιτέρη έμφαση δίδεται στην περιγραφή της τεκτονικής σεισμικής πηγής (φάσμα πηγής, scaling law) και στις πλεον σημαντικές παραμέτρους της που σχετίζονται με τη σεισμική μηχανική, τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών και τον αντισεισμικό κανονισμό. Παρουσιάζεται επισκόπηση των μεθόδων πρόβλεψης και προσομοίωσης ισχυρών σεισμικών κινήσεων (εμπειρικές μέθοδοι προσέγγισης, μαθηματικές τεχνικές προσομοίωσης — εγγύς του ρήγματος εδαφικές κινήσεις έναντι αυτών του μακρινού πεδίου). Γίνεται επισκόπηση των μεθόδων εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας για αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση την επιτελεστικότητα.
Από την πλευρά της Σεισμικής Μηχανικής, οι σπουδαστές εισάγονται σε ολοκληρωμένα προσομοιώματα κατασκευών (π.χ. πολυόροφα κτήρια, δεξαμενές υγρών, κ.λ.π.) που εδράζονται σε ελαστικό υπόβαθρο, καθώς και στην αλληλεπίδρασή τους με τις διάφορες φάσεις του σεισμικού πεδίου (όπως κύματα κορμού, κύματα επιφανείας, κ.λ.π.). Συστήματα συγκεντρωμένης μάζας και ελαστικότητας καθώς και συστήματα κατανεμημένης μάζας και ελαστικότητας χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της δυναμικής απόκρισης των κατασκευών.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr