Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Διδάσκων: Πετροπούλου Ευγενία
Κωδικός Μαθήματος: R16113
e-class: http://eclass.upatras.gr:80/courses/CIV1555/
Ύλη μαθήματος:

  • Διαστατική ανάλυση.
  • Καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων.
  • Μη γραμμικά συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων (σημεία ισορροπίας, στοιχεία θεω-ρίας ευστάθειας).
  • Μέθοδοι διαταραχών. Ανάλυση οριακού στρώματος.
  • Κυματικές λύσεις διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους (οδεύοντα κύματα, σολιτό-νια, στάσιμα κύματα, shock κύματα).
  • Συναρτήσεις Green.
  • Υλοποίηση των θεωρητικών και προσεγγιστικών μεθόδων που άπτονται των ανωτέρω θεμάτων μέσω πακέτων συμβολικών υπολογισμών (Mathematica ή MuPAD της Matlab).
  • Εφαρμογές σε προβλήματα του πολιτικού μηχανικού που άπτονται μη γραμμικών ταλαντώσε-ων, μηχανικής ρευστών, κυκλοφορίας, κλπ.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr