Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Διδάσκων: Πετροπούλου Ευγενία
Κωδικός Μαθήματος: R16113
e-class: http://eclass.upatras.gr:80/courses/CIV1555/
Ύλη μαθήματος:

Διαστατική ανάλυση (dimensional analysis). Καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων. Μέθοδοι ομαλών και μη ομαλών διαταραχών (perturbation methods). Ανάλυση οριακού στρώματος (boundary layer analysis). Κυματικές λύσεις διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους (travelling waves, standing waves, shock waves, solitons). Μη γραμμικά συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων (σημεία ισορροπίας, στοιχεία θεωρίας ευστάθειας). Συναρτήσεις Green. Υλοποίηση των προαναφερθέντων μεθόδων μέσω πακέτων συμβολικών υπολογισμών (Mathematica ή MuPAD της Matlab). Εφαρμογές σε προβλήματα του πολιτικού μηχανικού που άπτονται μη γραμμικών ταλαντώσεων, μηχανικής ρευστών, κυκλοφορίας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr