Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Βιώσιμων Τεχνικών Υποδομών
Διδάσκων: Στείρος Στάθης
Κωδικός Μαθήματος: B16018
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Ταξινόμηση φυσικών φαινομένων που επιρρεάζουν την τεχνική υποδομή (ατμοσφαιρικά, υδραυλικά, τεκτονικά, αστάθεια εδάφους, βιολογικά, ανθρωπογενή, κλπ) βαθμιαία είτε επεισοδιακά, σε διάφορες κλίμακες (ενόχληση έως αστοχία)
  • Γενικά χαρακτηριστικά των φαινομένων, της κλίμακας, του πεδίου επιρροής, της συχνότητας εμφάνισής και επιπτώσεων τους (παραδοσιακών και νέων)
  • Κίνδυνος, Επικινδυνότητα, Εκθεση, Τρωτότητα, Επιπτώσεις λόγω Αλληλεπιδράσεων και Δευτερογενών φαινομένων
  • Εξέταση αντιπροσωπευτικών φαινομένων με βάση την κλίμακα, την εξέλιξη, την φήμη, και τις επιπτώσεις τους και με βάση γεωαναφορά και χρονοσειρές
  • Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων χαρακτηριστικών φυσικών φαινομένων/ κάλυψη, μετρητικές τεχνικές, αβεβαιότητες, μέθοδοι ανάλυσης και αξιολόγησης
  • Τεχνικές παρακολούθησης (ενόργανες και μη) και εκτίμησης πιθανής εξέλιξης διάφορων φυσικών φαινομένων άμεσα και έμμεσα μέσω παρατήρησης υποβάθμισης επιλεγμένων στοιχείων κατασκευών
  • Προβλήματα και προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και διαχείρηση βιώσιμης υποδομής έναντι φυσικών φαινομένων, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης του σύγχρονου κοινωνικού δυναμικού


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr