Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Εργων
Συνδεδεμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: C16011
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Ευρωπαϊκή πλατφόρμα C-ITS.
  • Ευφυή συστήματα μετρήσεως δεδομένων.
  • Ευφυή συστήματα εκτίμησης δεδομένων.
  • Συνδεδεμένα συστήματα.
  • Σύνδεση μεταξύ οχημάτων.
  • Σύνδεση μεταξύ οχημάτων και υποδομής.
  • Μοντέλα διαχείρισης συμβάντος σε συνδεδεμένα συστήματα.
  • Aλγόριθμοι μηχανικής και υπολογιστικής όρασης Συνδεδεμένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Σ-ΕΣΜ).
  • Μη-γραμμικοί δυναμικοί αλγόριθμοι κυκλοφορίας για την εκτίμηση προδρόμων συμβάντος υπό καθεστώς κυκλοφοριακού πλήγματος (shockwave).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr