Δυναμική του Εδάφους

Κωδικός Μαθήματος: 6206
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές δυναμικών εδαφικών φορτίσεων. Εδαφικές ταλαντώσεις-ανασκόπηση της θεωρίας ταλαντώσεων συστημάτων ενός και περισσότερων βαθμών ελευθερίας. Διάδοση ελαστικών κυμάτων στο έδαφος σε μία, δύο και τρεις διαστάσεις. Επίδραση της απόσβεσης υλικού, της απόσβεσης ακτινοβολίας και της ανομοιογένειας. Κυματική ανάκλαση και διάθλαση. Επιφανειακά κύματα. Διάδοση κυμάτων σε ποροελαστικό μέσον. Επίδραση του εδαφικού νερού. Εφαρμογές στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική. Δυναμικές ιδιότητες του εδάφους: επί-τόπου και εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού. Δυναμική συμπεριφορά εδαφικού στοιχείου: εργαστηριακά αποτελέσματα και αναλυτικά προσομοιώματα. Ταλαντώσεις αβαθών και βαθιών θεμελιώσεων και προσδιορισμός των σύνθετων δυναμικών δυσκαμψιών τους. Ανθρωπογενείς εδαφικές ταλαντώσεις: κριτήρια αστοχίας και μέθοδοι σεισμικής μόνωσης.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr