Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανική

Κωδικός Μαθήματος: 6205
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Γενική περιγραφή συγχρόνων μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης: πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία, διακριτά στοιχεία, συνοριακά στοιχεία. Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων με έμφαση στη μεθοδολογία των σταθμισμένων υπολοίπων (Bubnor - Galerkin) και την αρχή των δυνατών έργων. Κατάστρωση, επίλυση και εφαρμογές προβλημάτων υπόγειας ροής, ελαστικής, ελαστοπλαστικής και ιξωδοελαστοπλαστικής ισορροπίας και στερεοποίησης. Ανάλυση διφασικών υλικών με αλληλεπίδραση των φάσεων (συζευγμένες εξισώσεις). Γενίκευση σε προβλήματα οριακής ισορροπίας και προσομοίωσης ασυνεχών υλικών.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr