Αντιστηρίξεις Βαθιών Εσκαφών - Βαθιές Θεμελειώσεις

Κωδικός Μαθήματος: 6207
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Αναγκαιότητα διεξαγωγής βαθιών αντιστηριγμένων εκσκαφών και εγκατάστασης βαθιών θεμελιώσεων κατά την κατασκευή έργων υποδομής αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Τύποι βαθιών αντιστηρίξεων: διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλοτοιχίες (μη-εφαπτόμενοι, εφαπτόμενοι και αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι), μεταλλικοί πασσαλότοιχοι, τοίχοι «τύπου Βερολίνου». Παθητικές και προεντεταμένες αγκυρώσεις. Ανάλυση και σχεδιασμός με βάση τις μετακινήσεις του εδάφους και τις επιπτώσεις στην ακεραιότητα και ασφάλεια των γειτονικών κατασκευών (δομημένο αστικό περιβάλλον). Τύποι βαθιών θεμελιώσεων: φρέατα και πάσσαλοι. Μηχανισμός μεταφοράς των φορτίων της θεμελίωσης στο έδαφος. Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας και μετακινήσεων μεμονωμένου πασσάλου και ομάδας πασσσάλων υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση. Δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων. Γενικές κοιτοστρώσεις επί πασσάλων.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr