Γεωτεχνική Έρευνα και Μετρήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 6204
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Στάδια μια γεωτεχνικής έρευνας.  Γεωφυσικές μέθοδοι.  Γεωτρήσεις και δειγματοληψία. Εργασίες πεδίου και επί - τόπου δοκιμές.  Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Κοκκομετρία. Όρια Atterberg.  Κατάταξη. Διαπερατότητα. Συμπύκνωση. Στερεοποίηση. Αντοχή.  Τεχνικές εκθέσεις. Μέθοδοι και συστήματα ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς εδαφών και γεωκατασκευών.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr