Ροές σε Πορώδη Μέσα

Κωδικός Μαθήματος: 6210
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Η έννοια της διαπερατότητας στα εδάφη.  Νόμος Darcy και περιοχή ισχύος του. Μέθοδοι προσδιορισμού του συντελεστή διαπερατότητας εδαφών. Εξίσωση πεδίου για μόνιμη ροή, μέθοδοι επίλυσης, υπολογισμός παροχών, πιέσεων και δυνάμεων ροής. Φρέατα. Προστατευτικά φίλτρα και στραγγιστήρια. Έλεγχος ροών και φρεάτιου ορίζοντα σε εργοτάξια.  Βελτίωση εδάφους θεμελίωσης. Ροές σε χωμάτινα φράγματα και αναχώματα. Στράγγιση πρανών, δρόμων, κατασκευών.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr