Προχωρημένη Εδαφομηχανική

Κωδικός Μαθήματος: 6201
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Συμβολή της Γεωτεχνικής Μηχανικής στη μελέτη και το σχεδιασμό έργων υποδομής. Ελαστοπλαστική συμπεριφορά γεωυλικών.  Εφαρμογές σε αναχώματα - επιχώματα - πρανή, βαθειές εκσκαφές - αντιστηρίξεις, σήραγγες - υπόγεια έργα. Χώροι απόθεσης αποβλήτων και απορριμμάτων. Θέματα γεωτεχνικής έρευνας.  Ενόργανη παρακολούθηση εδαφών και γεωκατασκευών. Άσκηση στο εργαστήριο και στο πεδίο.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr