Υπολογιστική Ρευστομηχανική
Διδάσκων: Δήμας Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 6304
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εξισώσεις στρωτής και τυρβώδους ασυμπίεστης ροής. Πεπερασμένες διαφορές: απλή και πυκνή μορφή. Μη-γραμμικές συνήθεις διαφορικές εξισώσεις: ρητά και άρρητα αριθμητικά σχήματα, σύγκλιση, συνέπεια, ακρίβεια, ευστάθεια, δυσκαμψία. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις μερικών παραγώγων: υπερβολικές και παραβολικές εξισώσεις, σύγκλιση, ακρίβεια, κριτήρια ευστάθειας. Μονοδιάστατη, μη-γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών, κριτήρια ευστάθειας, συνοριακές συνθήκες. Δισδιάστατη και τρισδιάστατη εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών. Εξισώσεις Navier-Stokes: μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών (μέθοδος προβολής, μέθοδος MAC), μέθοδοι πεπερασμένων δομημένων και μη-δομημένων όγκων.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr