Ειδικά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Κωδικός Μαθήματος: 6320
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει ειδικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τους υδατικούς πόρους ή την τεχνολογία περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο του μαθήματος καθορίζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου μπορούν να διδαχθούν και περισσότερα του ενός ειδικά γνωστικά αντικείμενα.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr