Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Διδάσκων: Λαγγούσης Ανδρέας, Καλέρης Βασίλειος
Κωδικός Μαθήματος: C16302
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Στόχοι της διαχείρισης υδατικών πόρων (ΔΥΠ).
  • Στοιχεία σχεδίων ΔΥΠ.
  • Επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων (ομογενοποίηση, εντοπισμός σφαλμάτων, συμπλήρωση και ανάλυση χρονοσειρών, υπολογισμός μέσων τιμών υδρολογικών μεγεθών, μέθοδος αντίστροφης απόστασης, μέθοδος kriging).
  • Μοντέλα βροχής – απορροής (σχηματοποίηση υδρολογικών διεργασιών στη λεκάνη απορροής, μαθηματική περιγραφή διεργασιών, εξάτμιση, κατείσδυση, γραμμικός ταμιευτήρας).
  • Πλημμυρικές απορροές (συνθετικά υδρογραφήματα, υπολογισμός απωλειών με τη μέθοδο SCS).
  • Γραμμικός προγραμματισμός.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr