Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων
Διδάσκων: Λαγγούσης Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος: 6305
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγή στις τυχαίες μεταβλητές, μέση τιμή, διασπορά, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστική κατανομή, μέθοδος των ροπών, μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας, προσομοίωση Monte Carlo, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. Από κοινού συνάρτηση κατανομής, ορισμός στοχαστικής ανελίξεως, στασιμότητα και εργοδικότητα στοχαστικών ανελίξεων, αυτοσυνδιασπορά και αυτοσυσχέτιση, ετεροσυνδιασπορά και ετεροσυσχέτιση, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη στοχαστικών ανελίξεων. Πρώτης τάξεως δευτέρου βαθμού [First Order second Moment, FOSM] διάδοση της αβεβαιότητας, απλά γραμμικά μοντέλα εκτίμησης και πρόγνωσης. Εφαρμογές των αναπτυχθεισών εννοιών σε υδρολογικές χρονοσειρές.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr