Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ
Διδάσκων: Οικονόμου Πολυχρόνης
Κωδικός Μαθήματος: 5102
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1613/
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή - Περιβάλλον Matlab
 2. Πράξεις, βασικές συναρτήσεις, μεταβλητές
 3. Script files
 4. Λογικές συναρτήσεις
 5. Έλεγχοι, διαγράμματα ροής
 6. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων
 7. Επαναλήψεις (for, while)
 8. Βασικές γραφικές παραστάσεις
 9. Ορισμός συνάρτησης
 10. Πολυώνυμα, πολλαπλασιασμός και διαίρεση πολυωνύμων - Εύρεση ριζών πολυωνύμων - Μιγαδικοί αριθμοί
 11. Διανύσματα – Πίνακες, Αριθμητικές πράξεις με διανύσματα, Επίλυση συστήματος εξισώσεων - Πίνακες
 12. Symbolic Math Toolbox
 13. Εισαγωγή στη χρήση του MuPAD


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr