Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
Διδάσκων: Περδίου Αγγελική, Πετροπούλου Ευγενία
Κωδικός Μαθήματος: 5201
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1554/
Ύλη μαθήματος:

  1. Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
  2. Μερική παράγωγος και διαφορισιμότητα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
  3. Ιακωβιανή ορίζουσα, πεπλεγμένες συναρτήσεις
  4. Ανάπτυγμα Taylor
  5. Ελεύθερα και δεσμευμένα ακρότατα
  6. Εσωτερικό, εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων
  7. Διανυσματικές συναρτήσεις
  8. Στοιχεία θεωρίας καμπυλών και επιφανειών
  9. Τελεστής Hamilton, παράγωγος κατά κατεύθυνση, κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός
  10. Πολλαπλά ολοκληρώματα, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα α’ και β’ είδους, Θεωρήματα Green, Gauss και Stokes


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr