Αριθμητικές Μέθοδοι
Διδάσκων: Περδίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος: 5302
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1523/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εύρεση ριζών μη-γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων και επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης συστήματος μη-γραμμικών εξισώσεων
  2. Απαλοιφή Gauss, μερική οδήγηση, επαναληπτικές μέθοδοι Gauss Seidel και υπερχαλάρωσης, αλγεβρικά προβλήματα ιδιοτιμών
  3. Αριθμητική ολοκλήρωση
  4. Παρεμβολή, προσαρμογή καμπύλης σε δεδομένα
  5. Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων, προβλήματα αρχικών τιμών - μέθοδοι Taylor, Euler, Runge-Kutta, μέσου σημείου, πολυβηματικές μέθοδοι και μέθοδοι πρόβλεψης-διόρθωσης.
  6. Αριθμητική αστάθεια
  7. Προβλήματα ακραίων τιμών δύο σημείων, μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών και σκόπευσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr