Αριθμητικές Μέθοδοι
Διδάσκων: Περδίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος: 5302
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1523/
Ύλη μαθήματος:

  1. Ρίζες μη γραμμικών εξισώσεων με διαδοχικές προσεγγίσεις (μέθοδοι: Newton-Raphson, Χορδής, Τaylor, Muller).
  2. Ρίζες πολυωνύμων, πραγματικές και μιγαδικές (μέθοδος Bairstow). Συστήματα μή γραμμικών εξισώσεων (μέθοδοι: Newton-Raphson, Πάρελξης των Παραμέτρων).
  3. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων (μέθοδοι: Αλγόριθμος Thomas, Απαλοιφή Gauss, Crout, Cholesky).
  4. Αλγεβρικά προβλήματα ιδιοτιμών (μέθοδοι: Δυνάμεως, Krylov).
  5. Aριθμητική παρεμβολή (μέθοδοι: Lagrange, Πεπερασμένων Διαφορών, Aitken, Ελαχίστων Τετραγώνων, Κυβικών Splines).
  6. Aριθμητική Ολοκλήρωση (μέθοδοι: Τραπεζίου, Romberg, Νewton-Cotes, Gauss). Aριθμητική Παραγώγιση (μέθοδοι: Προσδιορεστέων Συντελεστών, Πολυωνύμου Παρεμβολής).
  7. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλημάτων αρχικών τιμών (μέθοδοι: Taylor, Euler, Μέσου Σημείου, Runge-Kutta).
  8. Πλήρης εφαρμογή όλων των αναφερομένων με χρήση του γενικού προγράμματος Η/Υ MATLAB.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr