Δομικά Υλικά
Διδάσκων: Παπανικολάου Αικατερίνη, Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος: 5304
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1502/
Ύλη μαθήματος:

 1. Δομή των υλικών.
 2. Φυσικές, θερμικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες.
 3. Φυσικοί λίθοι και προϊόντα τους.
 4. Κονίες (υδραυλικές, αερικές) και κονιάματα.
 5. Σκυρόδεμα: συστατικά, δομή, αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα, μελέτη σύνθεσης, συμπεριφορά νωπού σκυροδέματος.
 6. Χάλυβας και άλλα μέταλλα: μορφολογικά, τεχνολογικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, διάβρωση.
 7. Ξύλο: τεχνολογία, δομή, βασικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα.
 8. Κεραμικά: γεωμετρικά, φυσικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά λιθοσωμάτων.
 9. Τοιχοποιία: μηχανική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές επιδράσεις.
 10. Πολυμερή: βασικές ιδιότητες, περιβαλλοντικές επιδράσεις, άοπλα και ινοπλισμένα πολυμερή, κυψελωτά πολυμερή.
 11. Εργαστηριακές ασκήσεις: (α) Νωπό σκυρόδεμα: μελέτη σύνθεσης, εργασιμότητα. (β) Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών. (γ) Μη καταστροφικές δοκιμές: κρουσίμετρο, ταχύτητα υπερήχων, βάθος ενανθράκωσης, διαπερατότητα.



Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr