Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ
Διδάσκων: Πετροπούλου Ευγενία
Κωδικός Μαθήματος: 5301
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1553/
Ύλη μαθήματος:

  1. Βασικές έννοιες ΣΔΕ. ΣΔΕ 1ης τάξης (Χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli, ακριβείς, αναγόμενες σε ακριβείς), ορθογώνιες τροχιές.
  2. Γραμμικές ΣΔΕ ανώτερης τάξης, ομογενείς και μη ομογενείς, με σταθερούς και μη σταθερούς συντελεστές. ΣΔΕ τύπου Euler. Προβλήματα συνοριακών τιμών και ιδιοτιμών.
  3. Συστήματα ΣΔΕ (μέθοδος απαλοιφής, μέθοδος διαγωνοποίησης).
  4. Σειρές Fourier.
  5. Βασικές έννοιες MΔΕ. Γενικές λύσεις σε ειδικές περιπτώσεις ΜΔΕ (λύση D’Alembert, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης).
  6. Επίλυση ΜΔΕ με τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών.
  7. Μετασχηματισμός Laplace και χρήση αυτού στην επίλυση ΣΔΕ και ΜΔΕ.
  8. Μετασχηματισμός Fourier και χρήση αυτού στην επίλυση ΣΔΕ και ΜΔΕ.
  9. Εφαρμογή πακέτου Συμβολικής Άλγεβρας στο εργαστήριο Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων των ΕΜ ΙIΙ (MuPad της Matlab).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr