Θεμελιώσεις
Διδάσκων: Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: 5704
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Συνοπτική επισκόπηση των κυριώτερων επί - τόπου και εργαστηριακών μεθόδων για τον προδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους.
 2. Προγραμματισμός των απαραίτητων γεωτεχνικών δοκιμών για συγκεκριμένο έργο.
 3. Επιφανειακές θεμελιώσεις.
 4. Μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις.
 5. Διαστασιολόγηση ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της διατμητικής αντοχής και καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης. Κατασκευές αντιστήριξης γαιών.
 6. Υπολογισμός ώθησης γαιών, επιρροή εξωτερικών φορτίων, επίδραση του υπόγειου νερού.
 7. 'Ελεγχοι ευστάθειας τοίχων αντιστήριξης. Υπολογισμός θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης.
 8. Μέθοδοι κατασκευής και προστατευτικά μέτρα.
 9. Εύκαμπτες κατασκευές αντιστήριξης.
 10. Αγκυρωμένοι πασσαλότοιχοι και έλεγχοι ευστάθειας.
 11. Βαθειές θεμελιώσεις.
 12. Πάσσαλοι.
 13. Μηχανισμοί μεταφοράς των φορτίων της ανωδομής στο έδαφος θεμελίωσης.
 14. Συμπεριφορά μεμονωμένων πασσάλων και ομάδας πασσάλων.
 15. Μέθοδοι υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας και καθιζήσεων πασσάλων.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr