Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5803
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1529/
Ύλη μαθήματος:

 • Εισαγωγή, βασικές έννοιες διαχείρισης έργων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
 • Ανάλυση αντικατάστασης εξοπλισμού, βέλτιστη περίοδος χρήσης μηχανημάτων
 • Επιλογή και οικονομική αξιολόγηση δημόσιων έργων, ανάλυση ωφελειών-κόστους, μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας έργων
 • Επιρροή αποσβέσεων, φορολογίας και πληθωρισμού στις οικονομικές αποφάσεις, ανάλυση ευαισθησίας αποφάσεων
 • Ανάλυση δομής έργου, σχεδιασμός και οργάνωση υλοποίησης
 • Εκτίμηση χρόνου και κόστους εργασιών
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου, προγραμματισμός διάθεσης των μέσων παραγωγής
 • Παρακολούθηση κι έλεγχος υλοποίησης έργων
 • Διαχείριση κινδύνων στα τεχνικά έργα
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές στη διαχείριση έργων
 • Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, λογισμικό διαχείρισης έργων, λιτή διαχείριση κατασκευών (Lean construction)


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr