Κατασκευή και Συντηρηση Οδών
Διδάσκων: Μπέσκου Νίκη
Κωδικός Μαθήματος: 5823
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή.
 2. Όχημα και κυκλοφορία, κυκλοφοριακά φορτία, ισοδύναμα αξονικά φορτία.
 3. Διάνοιξη οδών, εκσκαφές, εκβραχισμοί, διακίνηση και διάστρωση γεωυλικών, τύποι μηχανημάτων και απόδοση.
 4. Υλικά κατασκευής, αδρανή υλικά, ασφαλτικά υλικά, υλικά σκυροδέματος, δοκιμές.
 5. Έδαφος θεμελίωσης, σταθεροποίηση και βελτίωση, μέθοδοι και μηχανήματα συμπύκνωσης.
 6. Σχεδιασμός υποβάσεων και βάσεων, μέθοδοι και μηχανήματα κατασκευής.
 7. Συμπεριφορά, σχεδιασμός και κατασκευή εύκαμπτων οδοστρωμάτων.
 8. Συμπεριφορά, σχεδιασμός και κατασκευή δύσκαμπτων οδοστρωμάτων.
 9. Κατασκευή ορυγμάτων και επιχωμάτων, εκσκαφή και επανεπίχωση.
 10. Συντήρηση οδοστρωμάτων.
 11. Τεχνικά έργα οδού, τοίχοι αντιστήριξης.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr