Κατασκευή και Συντηρηση Οδών
Διδάσκων: Μπέσκου Νίκη
Κωδικός Μαθήματος: 5823
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην κατασκευή και συντήρηση οδών
  • Κυκλοφοριακά φορτία, ισοδύναμα αξονικά φορτία
  • Φέρουσα ικανότητα εδάφους θεμελίωσης οδού, σταθεροποίηση και βελτίωση εδάφους
  • Σχεδιασμός εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων
  • Υλικά οδοστρωμάτων, ιδιότητες, σύνθεση και έλεγχοι
  • Κατασκευή οδοστρωμάτων, μηχανήματα και έλεγχοι ποιότητας
  • Κατασκευή ορυγμάτων και επιχωμάτων, μέθοδος εκσκαφής και επανεπίχωσης
  • Τεχνικά έργα οδού, τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί, συνήθεις γέφυρες
  • Φθορές οδοστρωμάτων
  • Τεχνικές συντήρησης οδοστρωμάτων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr