Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
Διδάσκων: Μπούσιας Ευστάθιος
Κωδικός Μαθήματος: 5805
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1508/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή, βασικές έννοιες.
  2. Τα υλικά (σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και χάλυβες προέντασης).
  3. Τρόποι υλοποίησης της προέντασης, συστήματα προέντασης.
  4. Μειώσεις δύναμης προέντασης (τριβές) και απώλειες προέντασης (στιγμιαίες και χρόνιες).
  5. Ανάλυση προεντεταμένου σκυροδέματος σε κάμψη για τα φορτία λειτουργίας και την οριακή κατάσταση αντοχής.
  6. Σύνθεση προεντεταμένου σκυροδέματος σε κάμψη, υπολογισμός γεωμετρικών στοιχείων διατομής, δύναμης προέντασης και χάραξης τένοντα.
  7. Υπερστατικοί φορείς από προεντεταμένο σκυρόδεμα, ανάλυση και σύνθεση με τη μέθοδο των αντιφορτίων.
  8. Υπολογισμός προεντεταμένου σκυροδέματος σε διάτμηση (τέμνουσα και στρέψη).
  9. Υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση των περιοχών αγκύρωσης των τενόντων. Παραδείγματα και εφαρμογές.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr