Περιβαλλοντικές Μετρήσεις
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης, Ζαχαρίας Ιερόθεος
Κωδικός Μαθήματος: 5944
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή και ασφάλεια εργαστηρίου.
  • Κατηγορίες ρύπων και σχεδιασμός δειγματοληψιών.
  • Σχεδιασμός δειγματοληψιών και προετοιμασία δειγμάτων.
  • Σφάλματα και ακρίβεια μετρήσεων.
  • Προσδιορισμός pH, διαλυμένου οξυγόνου, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και αλατότητας.
  • Προσδιορισμός χημικά και βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου.
  • Προσδιορισμός αμμωνιακού αζώτου, νιτρικών και ολικού αζώτου κατά Kjeldahl και φωσφόρου.
  • Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης.
  • Ιοντική χρωματογραφία.
  • Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης και εκπομπής.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr