Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος
Διδάσκων: Μαραβέας Χρύσανθος
Κωδικός Μαθήματος: 5913
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1511/
Ύλη μαθήματος:

 • Στοιχεία γεφυρών και βασικοί παράγοντες σχεδιασμού
 • Δράσεις σχεδιασμού γεφυρών: φορτία κυκλοφορίας, σεισμική δράση
 • Φορείς καταστρώματος γεφυρών: προκατασκευή σε τμήματα κατά πλάτος, κατασκευή πλακογεφυρών σε σταθερά ικριώματα, σταδιακή σκυροδέτηση σε προωθούμενο ικρίωμα, σταδιακή δόμηση σε πρόβολο με επιτόπου σκυροδέτηση ή προκατασκευασμένους σπονδύλους, σταδιακή προώθηση από το ακρόβαθρο
 • Σχεδιασμός βάθρων γεφυρών: σχεδιασμός ακροβάθρων και μεσοβάθρων, ικανοτικός σχεδιασμός των βάθρων και των στοιχείων τους κατά τον Ευρωκώδικα 8
 • Υλικά και τεχνολογία του προεντεταμένου σκυροδέματος
 • Απώλειες προέντασης
 • Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών σχεδιασμού
 • Ελεγχος οριακών καταστάσεων αστοχίας
 • Ελεγχος οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας
 • Σύνθεση του προεντεταμένου σκυροδέματος
 • Υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση των περιοχών αγκύρωσης τενόνττων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr