Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
Διδάσκων: Μπούσιας Ευστάθιος
Κωδικός Μαθήματος: 5601
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1533/
Ύλη μαθήματος:

  1. Τα Υλικά: Μηχανική συμπεριφορά σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού. Επιρροή του εγκιβωτισμού στις ιδιότητες του σκυροδέματος
  2. Οι Βάσεις του Σχεδιασμού: Οριακές καταστάσεις, Συνδυασμοί δράσεων, Υπολογισμός της έντασης σχεδιασμού.
  3. Διαστασιολόγηση με Βάση την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε Κάμψη με Ορθή Δύναμη: Οι βάσεις της διαστασιολόγησης σε κάμψη, Σχεδιασμός ορθογωνικών διατομών σε μονοαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, Αλληλεπίδραση ροπής-αξονικής δύναμης για ορθογωνικές διατομές με συμμετρικό οπλισμό σε μονοαξονική κάμψη, Ορθογωνικές διατομές σε διπλή (λοξή ή διαξονική) κάμψη με ορθή δύναμη, Κάμψη διατομών μορφής Τ ή Γ (πλακοδοκών).
  4. Κανόνες Κατασκευαστικής Διαμόρφωσης και Όπλισης Γραμμικών Μελών: Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων και επικάλυψης οπλισμών με σκυρόδεμα, Κανόνες κατασκευαστικής διαμόρφωσης και όπλισης δοκών και υποστυλωμάτων.
  5. 5Διαστασιολόγηση Γραμμικών Μελών με Βάση την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε Τέμνουσα: Μέλη χωρίς οπλισμό διάτμησης, Διατμητική αντοχή μελών με οπλισμό διάτμησης, Συμπεριφορά γραμμικών μελών σε διάτμηση υπό μονοτονική ή/και ανακυκλιζόμενη φόρτιση, Διαστασιολόγηση σε τέμνουσα κατά τους Κανονισμούς, Ειδικές περιπτώσεις διατμητικής καταπόνησης: Έμμεσες στηρίξεις, αναρτημένα φορτία, σύνδεση πελμάτων-κορμού σε πλακοδοκούς.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr