Υδρολογία
Διδάσκων: Καλέρης Βασίλειος
Κωδικός Μαθήματος: 5604
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Υδρολογικός κύκλος.
  2. Υδρολογικό ισοζύγιο.
  3. Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, μέθοδοι μέτρησης, βροχομετρικά δίκτυα, ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων, μέση βροχόπτωση περιοχής, καμπύλες έντασης-διάρκειας-περιόδου επαναφοράς.
  4. Εξάτμιση και εξατμισοδιαπνοή, μέθοδοι μέτρησης και μέθοδοι υπολογισμού
  5. Απορροή, μέτρηση της απορροής.
  6. Χαρακτηριστικά υδρογραφημάτων πλημμυρικών απορροών.
  7. Μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ), υπολογισμός ΜΥΓ, υπολογισμός απωλειών βροχής, υπολογισμός ΜΥΓ διάρκειας βροχής nt από ΜΥΓ διάρκειας βροχής t, υδρογράφημα τύπου S, συνθετικό ΜΥΓ.
  8. Ανάλυση συχνοτήτων υδρολογικών φαινομένων (συναρτήσεις κατανομής, παράγοντας συχνότητας).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr