Υδρολογία
Διδάσκων: Καλέρης Βασίλειος
Κωδικός Μαθήματος: 5604
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Υδρολογικός κύκλος.
  2. Εξίσωση υδρολογικού ισοζυγίου.
  3. Μέτρηση ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων. Μέση βροχόπτωση περιοχής. Μέτρηση και υπολογισμός εξατμισοδιαπνοής. Χαρακτηριστικά υδρογραφήματος πλημμύρας. Υπολογισμός απωλειών βροχής.
  4. Μοναδιαίο υδρογράφημα. Προσδιορισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος. Αθροιστικό υδρογράφημα. Συνθετικά υδρογραφήματα.
  5. Ανάλυση συχνοτήτων ραγδαίων βροχών.
  6. Χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων στην υδρολογία.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr