Εδαφομηχανική Ι
Διδάσκων: Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: 5503
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1655/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή: Σχηματισμός, ορυκτολογία και βασικά χαρακτηριστικά των εδαφών.
  2. Φυσική κατάσταση: Εδαφικές φάσεις. Κοκκομετρία. Πλαστικότητα. Αναγνώριση και ταξινόμηση εδαφών.
  3. Τάσεις μέσα στο έδαφος: Γεωστατική κατάσταση. Εφαρμογές της θεωρίας Ελαστικότητας. Τάσεις από εξωτερικές φορτίσεις. Παραμορφώσεις.
  4. Το νερό στο έδαφος: Μορφές του υπόγειου νερού. Ενεργός τάση. Στατικές συνθήκες. Συνθήκες μόνιμης ροής. Νόμος Darcy. Διαπερατότητα.
  5. Στερεοποίηση: Θεωρία της στερεοποίησης. Κύρια και δευτερεύουσα στερεοποίηση. Υπολογισμός συνολικών καθιζήσεων. Υπολογισμός καθιζήσεων ως συνάρτηση του χρόνου
  6. Αντοχή: Τάσεις, παραμορφώσεις, διατμητική αντοχή του εδάφους. Κριτήρια θραύσης για ψαθυρά και συνεκτικά εδάφη. Συμπεριφορά κορεσμένων εδαφών σε συνθήκες με στράγγιση και χωρίς στράγγιση.
  7. Συμπύκνωση: Σχέση ξηρού βάρους – υγρασίας. Ενέργεια συμπύκνωσης. Μέθοδοι συμπύκνωσης.
 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr