Εδαφομηχανική Ι
Διδάσκων: Μυλωνάκης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5503
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή.
  2. Σχηματισμός, ορυκτολογία και βασικά χαρακτηριστικά των εδαφών. Εδαφικές φάσεις.
  3. Κοκκομετρία.Πλαστικότητα. Αναγνώριση και ταξινόμηση εδαφών.
  4. Τάσεις και παραμορφώσεις στο έδαφος. Γεωστατική κατάσταση.
  5. Εφαρμογές της θεωρίας Ελαστικότητας. Τάσεις από επιφανειακές φορτίσεις.
  6. Το νερό στο έδαφος. Ενεργός τάση.
  7. Συνθήκες μόνιμης ροής. Νόμος Darcy. Διαπερατότητα.
  8. Συμπιεστότητα εδαφών. Θεωρία της στερεοποίησης. Κύρια και δευτερεύουσα στερεοποίηση. Υπολογισμός συνολικών καθιζήσεων. Υπολογισμός καθιζήσεων σαν συνάρτηση του χρόνου.
  9. Συμπύκνωση εδαφών.
  10. Τάσεις, παραμορφώσεις, διατμητική αντοχή του εδάφους. Κριτήρια θραύσης για ψαθυρά και συνεκτικά εδάφη. Συμπεριφορά κορεσμένων εδαφών σε συνθήκες με στράγγιση και χωρίς στράγγιση.
 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr