Προπτυχιακή Εκπαίδευση Οδηγός Σπουδών - Κανονισμοί
H διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα). 
    
    Ο Οδηγός Σπουδών , ο Κανονισμός Σπουδών και τα Περιγράμματα Μαθημάτων περιέχουν πληροφορίες για τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματά τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, τη χρονική αλληλουχία τους και τον τρόπο εξέτασής τους.
    
   Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ρυθμίζει την έναρξη και την λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων της παρ. 5, του άρθρου 9 του Ν. 2083/1992.
    


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr