Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Φαββατά ΜαρίαΕπικ. Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610 997785
E-Mail: mfavvata@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Η Μαρία Φαββατά γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1976. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (1999) με MSc (2001) και Διδάκτορας (2006) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. 
 Την περίοδο 2005-2010 υπηρέτησε ως διδάσκουσα σε θέση Λέκτορα με Π.Δ.407/80 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ αναλαμβάνοντας την συν-διδασκαλία μαθημάτων του Τομέα Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το 2009 εξελέγη Λέκτορας στον Τομέα Δομικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ και το 2014 διορίσθηκε (μετά από εκλογή) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
 Από το Νοέμβριο του 2017 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια (μετά από εκλογή) στον Τομέα Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 Έχει επιβλέψει την εκπόνηση 29 διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Είναι επιβλέπουσα 2 Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.), μέλος 2 Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών και ήταν μέλος 2 Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών για Διδακτορικές Διατριβές. Έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά προγράμματα και ήταν/είναι επιστημονικά υπεύθυνη τεσσάρων ερευνητικών έργων. 
 Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε  θέματα  σεισμικής  συμπεριφοράς  και  ικανότητας  των  κατασκευών: ανάλυση, μοντελοποίηση και σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, ανελαστική απόκριση, μεθοδολογίες αποτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, καθολικοί και τοπικοί δείκτες βλάβης, προβλήματα αλληλεπίδρασης μεταξύ παρακείμενων κατασκευών, ανελαστική απόκριση κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων, μορφολογικά προβλήματα, τοιχοποιίες πλήρωσης και μεθοδολογίες ανίχνευσης δομικών βλαβών στις κατασκευές με χρήση πιεζοηλεκτρικών υλικών. 
 Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 15 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 21 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια (εκ των οποίων 1 Keynote addressed και 2 Invited addressed) καθώς και 1 κεφάλαιο σε βιβλίο. Το δημοσιευμένο έργο της έχει πάνω από 588 αναφορές και έχει h-index 12.
 (https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=np3_ijoAAAAJ)
 Είναι κριτής σε 11 διεθνή επιστημονικά περιοδικά  (Outstanding Reviewer Award 2016 of Engineering Structures, Elsevier) και μέλος σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων. Eίναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 
 
 Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 

 

 
       
 1. M.J. Favvata (2018), "Ιnfluence of infills on the seismic behaviour of a six storey RC frame at different levels of demand", Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Thessaloniki, Greece, 18-21 June. 
 2.      
 3. M.J. Favvata (2017), "Minimum required separation gap for adjacent RC frames with potential inter-story seismic pounding" Journal Engineering Structures, Vol. 152, 643-659.
 4.      
 5. M.J. Favvata (2015), "Interaction of adjacent multistory RC frames at significant damage and near collapse limit states", 10th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures (ERES 2015), Opatija, Croatia, June-July. WIT Transactions on The Built Environment, 152, 47-59.
 6.      
 7. M.J. Favvata, C.G. Karayannis (2014), “Influence of pinching effect of exterior joints on the seismic behavior of RC frames”, Journal Earthquake and Structures, Vol. 6, No.1, 89-110.
 8.      
 9. M.J. Favvata, M.C. Naoum, C.G. Karayannis (2013), “Limit States of RC structures with first floor Irregularities”, Journal Structural Engineering and Mechanics, Vol. 47, No. 6, 791-818. 
 10.      
 11. C.G. Karayannis, M.J. Favvata, D.J. Kakaletsis (2011), “Seismic behaviour of infilled and pilotis RC frame structures with beam–column joint degradation effect”, Journal Engineering Structures, Vol. 33, No.10, 2821-2831. 
 12.      
 13. M.J. Favvata, B.A. Izzuddin, C.G. Karayannis (2008), “Modelling exterior beam-column joints for seismic analysis of RC frame structures”, Journal Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 37, No. 13, 1527-1548.
 14.      
 15. C.G. Karayannis, M.J. Favvata (2005), "Inter – story Pounding between Multistory Reinforced Concrete Structures", Journal Structural Engineering and Mechanics, Vol. 20, No. 5, 505-526. 
 16.      
 17. C.G. Karayannis, M.J. Favvata (2005), “Earthquake induced interaction between adjacent Reinforced Concrete structures with non-equal heights”, Journal Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 34, No. 1, 1-20.
 18.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


  Επιστροφή
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr