Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Στείρος ΣτάθηςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996511, 7877
Φαξ: 2610 997877
E-Mail: stiros@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Στάθης Στείρος,  Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος ΕΜΠ και Δρ Γεωλογίας Παν Αθηνών, εργάστηκε από το 1979-1997 ως τοπογράφος και ερευνητής σε θέματα Γεωδυναμικής και Τεχνικής Γεωλογίας στο ΙΓΜΕ και από το 1997 υπηρετεί στο Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής και σήμερα ως Καθηγητής.
   
   Η έρευνά του καλύπτει διάφορες εφαρμογές της Τεχνικής Γεωδαισίας (μετρήσεις (“monitoring”) και ανάλυση παραμορφώσεων του εδάφους και υπόγειων κατασκευών, στατικών και δυναμικών κινήσεων κατασκευών (Structural Health Monitoring), Μετρολογία και ακρίβεια γεωδαιτικών οργάνων (περιλαμβανομένων δεκτών GNSS-GPS), μετρήσεις, ανάλυση και ερμηνεία τεκτονικών/σεισμικών και ηφαιστειακών παραμορφώσεων του εδάφους, Παλαιοσεισμολογία και Αρχαιοσεισμολογία, Αρχαία Τεχνολογία, Μεταβολές Ακτών, «ευφυή συστήματα υποδομής» (smart infrastructure) με βάση γεωδαιτικές μεθόδους, ανάλυση σήματος και επίλυση μη γραμμικών αντίστροφων προβλημάτων.
   
   Είναι συγγραφέας >100 ερευνητικών άρθρων σε περιοδικά που περιλαμβάνονται στο SCΟPUS, έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μερικά με συμμετοχή/υποστήριξη από μεγάλες εταιρείες.  Εχει χρηματίσει κριτής σε περισσότερα από 50 διεθνή περιοδικά και προσκεκλημένος εκδότης σε 6 διεθνή περιοδικά.
   
   Αναλυτικό βιογραφικό και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://www.geodesylab.civil.upatras.gr/
 
 google scholar profile
 
 
 Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
       
 1. Stiros S, Psimoulis, P, Moschas F., Saltogianni, V., Tsantopoulos E. and Triantafyllidis, P., 2019. Multi-sensor measurement of dynamic deflections and structural health monitoring of flexible and stiff bridges, Bridge Structures, 15, 43-51, doi:10.3233/BRS-190152
 2.      
 3. Moschas, F., Stiros, S., 2019. Experimental evaluation of the performance of arrays of MEMS accelerometers, Mechanical Systems and Signal Processing, 116, 933-942, doi: 10.1016/j.ymssp.2018.07.031
 4.      
 5. Stiros, S., Pytharouli, S. 2018. Interpretations of Reservoir-Induced Seismicity May Not Always Be Valid: The Case of Seismicity during the Impoundment of the Kremasta Dam (Greece, 1965–1966), Bulletin of the Seismological Society of America, 108, 3005–3015, doi: 10.1785/0120170359
 6.      
 7. Stamati, A.-V., Stiros, S., 2018. Destruction layers, urban evolution and earthquakes in Roman Patras (Greece), Geoarchaeology, 33, 13-23, doi: 10.1002/gea.21583
 8.      
 9. Saltogianni, V., Taymaz, T., Yolsal-Çevikbilen, S., Eken, T., Moschas, F., Stiros, S., 2017. Fault model for the 2015 Leucas (Aegean Arc) earthquake: Analysis based on seismological and geodetic observations, Bulletin of the Seismological Society of America, 107, 433–444, doi:10.1785/0120160080
 10.      
 11. Saltogianni, V., Gianniou, M., Moschas, F., Stiros, S., 2016. Pattern of dynamic displacements in a strike slip earthquake, Geophysical Research Letters, 43, doi: 10.1002/2016GL069507
 12.      
 13. Moschas, F., Mouzoulas, D., Stiros, S., 2015. Phase errors in accelerometer arrays: an analysis based on collocated sensors and FEM, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 78, 32-45, 10.1016/j.soildyn.2015.07.001
 14.      
 15. Saltogianni, V., Gianniou, M., Taymaz, T., Yolsal-Çevikbilen, S., Stiros, S., 2015. Fault-Slip Source Models for the 2014 Mw 6.9 Samothraki-Gökçeada Earthquake (North Aegean Trough) Combining Geodetic and Seismological Observations, Journal of Geophysical Research (Solid Earth), 120(12), doi:10.1002/2015JB012052
 16.      
 17. Moschas, F, Stiros, S. 2015. Dynamic deflections of a stiff footbridge using 100Hz GNSS and accelerometer data.  Journal of Surveying Engineering (ASCE), 141(4), http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000146
 18.      
 19. Saltogianni, V., Stiros, S., Newman, A., Flanagan, K., Moschas, F, 2014. Time-space modeling of the dynamics of Santorini volcano (Greece) during the 2011-2012 unrest, Journal of Geophysical Research (Solid Earth) 119, 8517–8537, doi:10.1002/2014JB011409
 20.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr