Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2018-19) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος αλλάζει μορφή. Το νέο πρόγραμμα θα έχει τίτλο «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών  Υποδομών» και σχεδιάσθηκε για να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ανάγκη σχεδιασμού υποδομών οι οποίες θα είναι ανθεκτικές σε φαινόμενα με ακραία ένταση, είτε αυτά έχουν φυσικά αίτια (σεισμικές διεγέρσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, τσουνάμι, τυφώνες, διάβρωση ακτών, κ.α.), είτε ανθρωπογενή αίτια (κρούσεις, εκρήξεις, κ.λ.π.). Οι ανάγκες αυτές έχουν διεθνώς αναδειχθεί ως κομβικής σημασίας καθώς μελέτες δείχνουν ότι οι ζημιές σε ζωτικές υποδομές που προκαλούνται από απρόβλεπτες δράσεις στην Ευρώπη, προβλέπεται να τριπλασιασθούν την επόμενη δεκαετία και να δεκαπλασιασθούν έως το τέλος του αιώνα μας. 
   
  Προκύπτει επομένως η ανάγκη συνδυασμένης αντιμετώπισης των προβλημάτων βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των υποδομών, τόσο από πλευράς ευρωστίας του δομημένου περιβάλλοντος (κτίρια, γέφυρες, υδραυλικά έργα, γεωτεχνικά έργα, συγκοινωνιακές υποδομές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, κ.ά.) όσο και ως προς τη διατήρηση ή ικανότητα επαναφοράς του επιπέδου υπηρεσιών που παρέχουν οι υποδομές. Για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων απαιτείται η νέα γενιά Πολιτικών Μηχανικών να εκπαιδευθεί κατάλληλα και να αποκτήσει ικανότητες στο σχεδιασμό ανθεκτικών υποδομών, υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις και χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.
   
  
Το νέο ΠΜΣ του Τμήματος περιλαμβάνει τις παραδοσιακές κατευθύνσεις Πολιτικού Μηχανικού (Δομοστατικά, Γεωτεχνικά, Υδραυλικά, Συγκοινωνιακά, κ.ά.)  και τις συνδυάζει με τις σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες. Ο συνδυασμός αυτός το διαφοροποιεί από άλλα ΠΜΣ και το ευθυγραμμίζει με τις σύγχρονες προσεγγίσεις διεθνώς. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι οι πρώτοι εξειδικευμένοι μηχανικοί στο εν λόγω διαθεματικό αντικείμενο.
   
   Το νέο πρόγραμμα θα είναι ετήσιας διάρκειας (σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων) και θα έχει τρείς ειδικεύσεις, στις οποίες θα απονέμεται και ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών:
  Ειδίκευση Α: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
  Ειδίκευση Β: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
  Ειδίκευση Γ: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων
   
   Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν δύο τρόπους (δομές):
   Δομή 1: με παρακολούθηση 6 μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
   Δομή 2: με παρακολούθηση 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων, χωρίς διπλωματική εργασία. 
   
   Ενδεικτικοί τίτλοι μαθημάτων:
   • Διακινδύνευση και Αξιοπιστία Υποδομών
   • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
   • Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα για Ανθεκτικότητα και Επανατακτικότητα έναντι Ακραίων Δράσεων
   • Ανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών
   • Σύγχρονος γεωτεχνικός αντισεισμικός σχεδιασμός
   • Αειφόρος Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
   • Ανάπτυξη, Προστασία και Αποκατάσταση Υπογείων Υδάτων
   • Αυτονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Μεταφορές
   • Βιωσιμότητα Συγκοινωνιακών Έργων στον Κύκλο Ζωής τους
   • Περιβαλλοντικοί παράγοντες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση βιώσιμων τεχνικών υποδομών
   
   Η πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν τα τέλη Μαΐου. 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr