Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δείτε πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στο http://praktiki.upatras.gr/


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr