Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσίων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής [12/05/2015]

                                


(Το παρακάτω κείμενο σε αρχείο doc)

Πάτρα, 04/05/2015

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσίων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής δεκατεσσάρων (14) έως δεκαέξι (16) φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο διεξαγωγής Διεθνούς Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (International Course) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Interreg ETCP Greece – Italy 2007-2013) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του έργου «GIFT 2.0: GreeceItaly Facilities for Transport 2.0 - Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 μ.μ εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Στεφανίδη, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Τ.Κ.: 26500, Πάτρα (Γραφείο Δ206), Ένδειξη: για το έργο GIFT 2.0, η οποία θα αφορά την παροχή υπηρεσίων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής δεκατεσσάρων (14) έως δεκαέξι (16) φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο διεξαγωγής Διεθνούς Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (International Course) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Interreg ETCP Greece – Italy 2007-2013). Συγκεκριμένα:

  • Μεταφορά τους από την πόλη της Πάτρας στην πόλη Λέτσε (Lecce) της Περιφέρειας Απουλίας (Puglia) της Ιταλίας και επιστροφή με πλοίο σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες μέσω του Μπάρι (Bari) (αναχώρηση από την Πάτρα στις 6/6/2015, άφιξη στο Λέτσε στις 7/6/2015, επιστροφή στην Πάτρα στις 14/6/2015).
  • Διαμονή σε ξενοδοχείο 3ων αστέρων στο κέντρο της πόλης του Λέτσε σε δίκλινα δωμάτια με πρωϊνό για επτά (7) ημέρες – έξι (6) διανυκτερεύσεις από τις 7/6/2015 έως  τις 13/6/2015.
  • Μεταφορά με λεωφορείο από το λιμάνι του Μπάρι σε ξενοδοχείο του Λέτσε κατά την ημέρα της άφιξης και μεταφορά από  ξενοδοχείο του Λέτσε στο λιμάνι του Μπάρι κατά την ημέρα της αναχώρησης.
  • Διατροφή ( ένα (1) βραδινό γεύμα για κάθε ημέρα παραμονής) σε όλη την διάρκεια παραμονής τους που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, 2 είδη ορεκτικού, 1 είδος κυρίως πιάτου με συνοδευτικό, 1 είδος επιδορπίου, νερό και αναψυκτικά. (Συνολικά 6 γεύματα για κάθε συμμετέχοντα).
  • Διοικητική υποστήριξη και ρύθμιση θεμάτων αποστολής εισιτηρίων, ηλεκτρονική αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα στοιχεία συμμετοχών που θα αποστέλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Τα ακριβή στοιχεία των συμμετεχόντων θα είναι διαθέσιμα στον ανάδοχο τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη της δράσης.

 

Διαδικασία Προμήθειας: Απευθεία Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 μ.μ στο γραφείο του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Στεφανίδη, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Τ.Κ.: 26500, Πάτρα (Γραφείο Δ206), Ένδειξη: για το έργο GIFT 2.0. Τηλ. Επικοινωνίας: 2610996593, Email: yjste@upatras.gr

Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το κόστος ανά άτομο λαμβάνοντας υπόψη

ότι ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι το ελάχιστο 14 άτομα και το μέγιστο 16

άτομα.

 

 

Ακολουθούν:

   1) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ι)

   2) Πρότυπο σύμβασης του Πανεπιστημίου Πατρών (Παράρτημα ΙΙ)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας

 

[HH MM 20ΕΕ]

 

Οικονομική Προσφορά

 

Έχοντας υπόψη τους όρους της πρόσκλησης του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μεταφοράς, διαμονής και διατροφής ... (...) φοιτητών στο Λέτσε της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” - European Territorial Cooperation Operational Programme “Greece-Italy” 2007-2013», ο κάτωθι διαγωνιζόμενος:

 

[... επωνυμία προσφέρoντος …]

[διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, email)]

Προσφέρει για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην Προκήρυξη την τιμή ανά άτομο:

 

Ολογράφως:  ……..  ευρώ (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)  

 

Αριθμητικά: ……. ευρώ

 

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου (και σφραγίδα φορέα)


 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής ... (...) φοιτητών στο Λέτσε της Ιταλίας

 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” Financed by the European Territorial Cooperation Operational Programme “Greece-Italy” 2007-2013

 

Σήμερα την ………

Οι συμβαλλόμενοι:

  1. Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
  2. …………………..

 

μετά την απόφαση του ……………………………………………….  του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ………………….συνεδρίασή του, ανατίθεται: η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής ... (...) φοιτητών στο Λέτσε της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου: “GIFT 2.0: GreeceItaly Facilities for Transport 2.0” - European Territorial Cooperation Operational ProgrammeGreece-Italy” 2007-2013, εφεξής «Έργο»,  στον δεύτερο ανωτέρω συμβαλλόμενο……………………….., η οποίος χάριν συντομίας ονομάζεται «Ανάδοχος», με τους παρακάτω όρους τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου συμφωνείται στο ποσό των ......  ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (Φ.Π.Α. 23%  και φόρων)

ΑΡΘΡΟ 2

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για διάστημα δύο (2) μηνών και όχι πέραν τις 31/08/2015.

ΑΡΘΡΟ 3

Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε παραδοτέου από την αρμόδια για το έργο επιτροπή, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος να στέλνει τα απαραίτητα παραστατικά (τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ), και θα εξοφλείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του έργου και του ΕΛΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 4

Σε περίπτωση μη αποστολής παραδοτέου, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται για την αργοπορία γραπτώς από τον επιστημονικό υπεύθυνο και θα πρέπει εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την ειδοποίηση, να στείλει το παραδοτέο.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από το Ειδικό Εξαμελές Όργανο του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ανάδοχος ως προς την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας.

Μετά την ανάγνωση της σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν και σφράγισαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτής και παρέλαβαν έκαστος από ένα.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Για τον

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

Δημοσθένης Κ. Πολύζος

Αναπληρωτής Πρύτανη

Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Για τον

Ανάδοχο

 

 

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr