Τμήμα Ανακοινώσεις
Προκηρύξεις Νέων Θέσεων Καθηγητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών [20/10/2016]

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι (3) θέσεων Καθηγητών για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7Θ7Μ469Β7Θ-1ΛΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559531

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση σε Γεωφυσικές Μεθόδους και Σεισμικά Δίκτυα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω1Ρ1469Β7Θ-Θ5Ξ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559743

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και διαχείριση συγκοινωνιακής υποδομής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:7ΓΤΜ469Β7Θ-ΡΜ3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559839

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 5 / 12 / 2016.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών:

e-mail: civil@upatras.gr

Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

τηλ.: 2610-996500/996501/996504

Από την ΓραμματείαΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr