Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2015/16 - ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ [12/02/2016]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr