Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Ομιλίας με θέμα "Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία του Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων με φυσικό τρόπο του Κάμπινγκ Χορευτού (Ζαγορά Πηλίου)" [12/12/2018]

  

Στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος «Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών διοργανώνεται ομιλία με θέμα:

  

Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία του Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων με φυσικό τρόπο του Κάμπινγκ Χορευτού (Πηλίου)",

  

το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους φοιτητές άλλων Τμημάτων, καθώς και σε διπλωματούχους μηχανικούς, που ασχολούνται με την μελέτη και την κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

  

Η ομιλία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα ΠΜ3 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη στις 13 Δεκεμβρίου 2018, 12:15-13:00.

  

Ο ομιλητής, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Βασίλης Τσαπράζης, θα παρουσιάσει την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του «φυσικού» συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για μικρούς οικισμούς με δυναμικότητα 300ΜΙΠ, του Κάμπινγκ Χορευτού, που αποτελείται από τον συνδυασμό:

  

Σηπτική δεξαμενή  - Χαλικοδιυλιστήριο και Αμμοδιυλιστήριο  - Απορροφητικές Τάφροι (διάθεση στο έδαφος) με στόχο τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα

  

---------------------------------------------------------------------------

  

Πληροφορίες για Σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων του Κάμπινγκ Χορευτού (Ζαγορά Πηλίου)

  

Πρόκειται για μία εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας 300ΜΙΠ. Ο τρόπος επεξεργασίας περιλαμβάνει τον συνδυασμό σηπτικής δεξαμενής, χαλικοδιυλιστηρίου και αμμοδιυλιστηρίου, και εδαφικής διάθεσης μέσω απορροφητικών τάφρων για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε υπογείως, με τον υδροφόρο ορίζοντα- θάλασσα να είναι σε οριακό βάθος  6μ από την επιφάνεια. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος πραγματοποιείται μέσω της βαρύτητας. Με την επεξεργασία παρατηρείται απομείωση του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου BOD5<25mg/lt και των αιωρούμενων στερεών SS<40mg/lt, δηλαδή επιτυγχάνονται αποτελέσματα όμοια με αυτά άλλων συμβατικών μηχανικών συστημάτων τύπου Compact. Υπάρχουν και αποτελέσματα από διαπιστευμένο εργαστήριο που θα παρουσιαστούν. Τέλος το έργο αποτελεί κατά κύριο λόγο  (>90%) έργο πολιτικού μηχανικού, αφού αποτελείται από δεξαμενές σκυροδέματος σε απλή διάταξη, με αποδόμηση του οργανικού φορτίου με φυσικό τρόπο.

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr