Τμήμα Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές α.ε. 2018-2019 [19/11/2018]

Οι αιτούντες μετεγγραφή για το α.ε. 2018-2019 πρέπει να υποβάλουν τα   απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ.   158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων   Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες   Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και τη με αριθ. 168262/Ζ1/9-10-2018   εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019».
  
  Η υποβολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται  από 20/11/2018 έως 23/11/2018 κατά τις ώρες 9:30-13:00 καθημερινά.
  
  Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr