Τμήμα Ανακοινώσεις
Εξέταση μαθημάτων Π1 και Π2 προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα Π3 [09/10/2018]

  

Μεταξύ του νέου προγράμματος σπουδών Π3 και των παλαιών προγραμμάτων Π1 και Π2, τα παρακάτω 11 μαθήματα στο Π3 διδάσκονται σε διαφορετικό εξάμηνο από ότι στα Π1 και Π2.

  

 

  
                                                                                                                                                                                                                                              
   

Α′ Κατηγορία   μαθημάτων

   
   

Χειμερινό εξάμηνο

   
   

Εαρινό   Εξάμηνο

   
   

Εισαγωγή   στη Μηχανική των Υλικών

   
   

Π1-Π2     3ο

   
   

Π3   2ο

   
   

Οικοδομική   Ι

   
   

ΠΙ-Π2     3ο

   
   

Π3   2ο

   
   

Ανάλυση   Γραμμικών Φορέων

   
   

ΠΙ-Π2     5ο

   
   

Π3   4ο

   
   

Τεχνική   της Κυκλοφορίας

   
   

ΠΙ-Π2     5ο

   
   

Π3   4ο

   
   

Διαχείριση   Τεχνικών Έργων

   
   

ΠΙ-Π2     5ο

   
   

Π3   8ο

   
   

Σχεδιασμός   Μεταλλικών Κατασκευών

   
   

ΠΙ-Π2     7ο

   
   

Π3   6ο

   
   

Β′   Κατηγορία μαθημάτων

   
   

Χειμερινό   εξάμηνο

   
   

Εαρινό Εξάμηνο

   
   

Μηχανική   των Υλικών

   
   

Π3   3ο

   
   

ΠΙ-Π2     4ο

   
   

Δομικά   Υλικά

   
   

Π3   3ο

   
   

ΠΙ-Π2     4ο

   
   

Οικοδομική   ΙΙ

   
   

Π3   3ο

   
   

ΠΙ-Π2     4ο

   
   

Ανάλυση   Γραμμικών Φορέων με Μητρώα

   
   

Π3   5ο

   
   

ΠΙ-Π2     6ο

   
   

Σχεδιασμός   Μεταλλικών Στοιχείων

   
   

Π3   5ο

   
   

ΠΙ-Π2     6ο

   
  
  

 

  

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ αρ. 20/18-4-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους επί διπλώματι φοιτητές των Π1 και Π2 προγραμμάτων σπουδών ισχύουν τα παρακάτω:

  

 Στην Ηλεκτρονική Γραμματεία οι φοιτητές Π1-Π2 δηλώνουν τα μαθήματα αυτά στο εξάμηνο σύμφωνα με το Π1-Π2 πρόγραμμα. Επομένως, οι βαθμοί τους καταχωρούνται αντιστοίχως στο εξάμηνο σύμφωνα με το Π1-Π2 πρόγραμμα.

    

 Τα μαθήματα αυτά όμως θα εξετάζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Π3 προγράμματος. Κρατιέται ο βαθμός από τον Καθηγητή και καταχωρείται ως εξής:

    

·         Για τα μαθήματα της Α′ Κατηγορίας, ο φοιτητής δηλώνει το μάθημα στο Χειμερινό, το μάθημα διδάσκεται και εξετάζεται στο Εαρινό, ο Καθηγητής κρατάει τα βαθμό και ο βαθμός των φοιτητών Π1-Π2 καταχωρείται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

  

·         Για τα μαθήματα της Β′ Κατηγορίας, το μάθημα διδάσκεται και εξετάζεται στο Χειμερινό, ο Καθηγητής κρατάει τα βαθμό, ο φοιτητής δηλώνει το μάθημα στο Εαρινό που ακολουθεί και ο βαθμός των φοιτητών Π1-Π2 καταχωρείται στο Εαρινό που ακολουθεί χωρίς να επαναλαμβάνεται η εξέταση.

  

Εάν ο φοιτητής δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, μπορεί να εξετασθεί ούτως ή άλλως ξανά στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

  

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους επί διπλώματι φοιτητές Π1-Π2 που χρωστούν έως 8 μαθήματα, καθώς αυτοί σε κάθε εξάμηνο μπορούν να δηλώνουν όλα τα μαθήματα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, να εξετάζονται σε όλα κατά τις 3 εξεταστικές περιόδους και ο βαθμός τους να καταχωρείται στην ίδια εξεταστική περίοδο.

    

 

  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  

Αθανάσιος Δήμας, Καθηγητής

  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr