Τμήμα Ανακοινώσεις
Νομοθεσία σχετικά με την πλήρη διδασκαλία μαθημάτων [11/05/2018]

    

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος,

   Προς ενημέρωσή σας, στις παραγράφους 5-7, του άρθρου 33, του Νόμου 4009/2011, αναγράφεται:         

5. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

   6. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.      

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

    Η νέα πολυήμερη απώλεια μαθημάτων δυστυχώς ακυρώνει την απόφαση για αναπλήρωση μαθημάτων και παράταση της εξεταστικής περιόδου που λήφθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 9-5-2018, η οποία βασίσθηκε στις απώλειες που είχαν καταγραφεί μέχρι τότε.        

Με τα σημερινά δεδομένα των νέων απωλειών εκτιμώ (θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν στη Συνέλευση και οι διδάσκοντες) ότι κανένα μάθημα του εαρινού εξαμήνου δεν διδάχθηκε πλήρως και επομένως δεν μπορεί να εξετασθεί ούτε στην εξεταστική του Ιουνίου 2018 ούτε και του Σεπτεμβρίου 2018.

   Κρατώ εδώ μια επιφύλαξη διότι μπορεί (θα ρωτήσουμε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου) οι επί διπλώματι φοιτητές να μπορούν να εξετασθούν και στα μαθήματα εαρινού εξαμήνου που οφείλουν κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.        


   Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   Α. Δήμας   

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr