Τμήμα Ανακοινώσεις
Vacancy for 3 PhD students at Structural Mechanics Section of KU Leuven [18/07/2013]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr