Τμήμα Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές από ενστάσεις α.ε. 2017-2018 [06/12/2017]

Οι αιτούντες μετεγγραφή από ενστάσεις για το α.ε. 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν τα   απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ.   158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων   Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες   Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και τη με αριθ. 164061/Ζ1/2-10-2017   εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018».
  
  Η υποβολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται  από 7/12/2017 έως 12/12/2017 κατά τις ώρες 9:30-13:00 καθημερινά.
  
  Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr