Τμήμα Ανακοινώσεις
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [30/05/2013]

Η απόφαση περί καθορισμού διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων της 11/6-3-2013 τροποποιείται ως εξής:
Η Γ.Σ. αφού έλαβε υπόψη της τον Ν. 4115/2013, άρθρο 35 παρ. 1 και 2 σχετικά με την αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συζητά επί του θέματος και αποφασίζει από το ακαδ. έτος 2012-2013 να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους ώστε να απαλλαχθούν από την εξέτασή τους ως εξής:
1) Υποβάλλεται αίτηση από τον φοιτητή (σε δύο αντίγραφα και ανά μάθημα) στο Τμήμα για αναγνώριση μαθήματος στην οποία αναφέρεται το μάθημα του Τμήματος προέλευσης και το αντίστοιχο μάθημα του δικού μας Τμήματος και συνοδεύεται από το περιεχόμενο του μαθήματος προέλευσης και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (σε επικυρωμένα αντίγραφα από το Τμήμα προέλευσης).
2) Οι αιτήσεις θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα αναφέρονται μόνον στα μαθήματα του εξαμήνου φοίτησης του φοιτητή ή και προηγουμένων εξαμήνων.
3) Το ανωτέρω αίτημα διαβιβάζεται στον αρμόδιο διδάσκοντα από την Γραμματεία και ο διδάσκων εισηγείται επ’ αυτού στη Γ.Σ. του Τμήματος, η οποία και τελικά αποφασίζει.

Επομένως καλούνται όσοι φοιτητές έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις να προσέλθουν στη Γραμματεία και να τις τροποποιήσουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δημήτριος Ε. ΜπέσκοςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr