Τμήμα Ανακοινώσεις
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ [04/09/2014]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου
(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό γέννησης όταν η ταυτότητα δεν αναγράφει μητρώα αρρένων)

2. Απολυτήριο Λυκείου
(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

3. Έξι (6) μικρές φωτογραφίες

4. Βεβαίωση πρόσβασης από το Λύκειο αποφοίτησης
(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

5. Βεβαίωση διαγραφής
(εφόσον είχαν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή)

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομικό τμήμα

Το πρόγραμμα εγγραφών θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο σε κατάλληλο χρόνο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr